Mieszkańcy wycofują swoje poparcie dla Teresy Dery!

Mieszkańcy wycofują swoje poparcie dla Teresy Dery!

W dniu 7 stycznia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobra uznała skargę na zaniechania Pani wójt Teresy Dery, złożoną przez mieszkańców Dobrej 20 grudnia 2019 roku, za uzasadnioną. Skarga dotyczy naruszenia zasad praworządności i interesów mieszkańców Gminy Dobra przez Panią Wójt Teresę Derę polegającego na forsowaniu bezpodstawnego uchylenia uchwały nr III/45/2019 z dnia 21.02.2019 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania. 

Co skłoniło wójta Teresę Derę do działań na szkodę mieszkańców?

Wystąpienie mieszkańców na Sesji Rady Gminy Dobra

Naszym zdaniem Pani wójt Teresa Dera działała ewidentnie na szkodę swoich mieszkańców, ignorując ustalenia poczynione we wrześniu 2018 roku, czyli przed wyborami wójta gminy. Pozostała obojętna na nasze merytoryczne argumenty wskazujące na istotne negatywne skutki dla gminy jakie przyjęcie i wykonanie nowej uchwały wywoła. Wydała warunki zabudowy dla dwóch inwestycji polegających na budowie 24 budynków w zabudowie bliźniaczej, z możliwością przekształcania na zabudowę szeregową, na terenie cennym przyrodniczo bez wnikliwej analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu, co zaowocowało licznymi uchybieniami (odwołanie mieszkańców do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w toku).

Pani Dera zignorowała liczne protesty mieszkańców i pozostała głucha na próby wypracowania konsensusu opartego na analizie specyfiki terenu, fakcie braku potrzebnej infrastruktury, wytycznych przyjętych w “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra”, czy wreszcie wykonanej na zlecenie Gminy “Analizy ekofizjograficznej”.

Dlaczego jest brak poszanowania woli mieszkańców ze strony wójta?

Reasumując, mieszkańcy uznali, iż Pani Wójt działając bez poszanowania ich woli, podjęła działania na korzyść podmiotu, który wprawdzie włada terenem, ale nie jest mieszkańcem naszej Gminy, przy jednoczesnym braku poszanowania dla interesu gospodarczego i finansów Gminy oraz potrzeb jej mieszkańców.Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 16 ust. 1 Konstytucji RP mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Celem działań podejmowanych przez organy gminy powinno być zaspokajanie potrzeb tej wspólnoty.Jako wyborcy jesteśmy oburzeni otwartym ignorowaniem naszego zdania uważając takie zachowanie władz Gminy za niedopuszczalne oraz podważające autorytet samorządu w oczach obywateli. 

Niniejszym wycofujemy udzielone Pani Wójt poparcie w wyborach samorządowych w październiku 2018 roku.

Mamy prawo i podstawy do referendum!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *